Kippi

City City, originally uploaded by gregwalsh.